Minimum celního deklaranta

Termíny

Celní řízení - 29. května 2024, 9:00 - 15:30
Celní doklady - 4. června 2024, 9:00 - 15:30
Celní původ, Sazebník a TARIC - 11. června 2024, 9:00 - 15:30
  

Délka školení

3 dny, začátek 9:00, předpokládaný konec 15:30

Komu se hodí

Kurz je vhodný pro celní deklaranty a osoby, které přicházejí v rámci své pracoví náplně do styku s celní problematikou (např. zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, obchodníkům, pracovníkům zahraničního obchodu a podnikatelům, kteří s uvedenou problematikou přijdou do styku v rámci pracovní či obchodní činnosti).

Cena

Celý on-line kurz 7 490 Kč bez DPH

Jeden on-line tematický okruh 2 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Kdo školí

Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

Mgr. Jaroslav Burda, ředitel odboru Celního, Celní úřad pro hlavní město Prahu


Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením seriálu na svou emailovou adresu.  Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.Celní řízení (29. 5. 2024)

Základní pojmosloví – úvod do práva EU a ČR

 • Základní předpisy EU a ČR a jejich využití
 • Celní status a jeho prokazování
 • Celní dohled
 • Celní hodnota a INCOTERMS
 • Vstup zboží na území EU
 • Předložení zboží celnímu řízení
 • Celní prostor a schválené místo celními orgány
 • Dočasný sklad

Volný pohyb zboží po celním území a jeho omezení

 • Pojem
 • Celní území EU
 • Výjimky z celního území EU
 • Daňové území versus celní území
 • Praktické příklady omezení včetně intrakomunitárního obchodu

Průběh celního řízení se zaměřením na práva a povinnosti dovozce (deklaranta)

 • Zásady celního řízení
 • Podání celního prohlášení
 • Podmínky pro přijetí celního prohlášení celním úřadem
 • Přiložené doklady, dokumenty, certifikáty, povolení
 • Předložení zboží
 • Kontroly prováděné celním úřadem, práva a povinnosti dovozce, dopravce, deklaranta, vlastníka zboží
 • Propuštění zboží versus nepropuštění zboží do celního režimu
 • Právo na slyšení a jeho využití
 • Možnosti naložení se zbožím v případě nepropuštění do celního režimu

Deklarant a zastupování v celním řízení a jeho důsledky na průběh celního řízení a vznik celního dluhu

 • Význam pojmu deklarant a jeho postavení v celním řízení
 • Přímé zastoupení
 • Nepřímé zastoupení
 • Přímé a nepřímé zastoupení versus kontrola po propuštění praktické příklady

Celní režimy a naložení se zbožím

 • Celní režim versus naložení se zbožím celními orgány
 • Zvláštní celní režimy pojem
 • Možné kombinace celních režimů

Volný oběh

 • Využití celního režimu volný oběh, místní příslušnost k řízení
 • Osvobození od cla u volného oběhu (zásilky nízké hodnoty, dary, poštovní zásilky)

Vývoz

 • Využití celního režimu vývoz, místní příslušnost k řízení
 • Alternativní možnosti celního režimu vývoz
 • Prokázání vývozu alternativní důkazy
 • Vývozce a jeho povinnosti
 • Důsledky neprokázání vývozu

Celní režim uskladňování v celní skladu

 • Smysl celního režimu uskladňování v celním skladu
 • Veřejný celní sklad
 • Soukromý celní sklad
 • Praktické příklady uskladňování zboží

Celní režim dočasného použití

 • Smysl celního režimu dočasného použití
 • Dočasné použití s částečným a úplným osvobozením od cla
 • Praktické příklady režimu dočasného použití

Celní režim konečné užití

 • Smysl celního režimu konečného užití
 • Praktické příklady režimu konečného užití

Celní režim aktivní zušlechťovací styk

 • Smysl celního režimu aktivní zušlechťovací styk
 • Praktické příklady AZS

Celní režim pasivní zušlechťovací styk

 • Smysl celního režimu pasivní zušlechťovací styk
 • Prostá výměna
 • Praktické příklady PZS

Celní režim svobodné pásmo

 • Smysl celního režimu svobodné pásmo
 • Daňové odlišnosti u SP
 • Praktické příklady na specifické případy, které nemají nic společného s SP, tedy Duty Tax Free, vracení DPH na letištích

Celní doklady (4. 6. 2024)

Zásady celního řízení

 • Využití jednotlivých forem celního prohlášení
 • Fyzické osoby cestovní styk
 • Letecká přeprava
 • Poštovní přeprava e-commerce

Celní prohlášení e-dovoz

 • Vyplnění jednotlivých odstavců
 • Přiložené doklady, povolení, certifikáty

Celní prohlášení e-vývoz

 • Vyplnění jednotlivých odstavců
 • Přiložené doklady, povolení, certifikáty

Celní režim tranzit

 • Elektronizace celního režimu tranzitu
 • Schválený příjemce
 • Schválený odesílatel

Společný tranzitní režim a jeho využití

 • Pojem
 • Smluvní země
 • Konkrétní případy využití

Režim tranzit na podkladě karnetu TIR

 • Úmluva o karnetu TIR
 • Požadavky na využití
 • Pravidla úmluvy a vyplňování karnetu TIR
 • Speciální ustanovení na specifické zboží (nadrozměrný náklad)
 • Praktické příklady využití karnetu TIR

Celní tranzit na podkladě karnetu ATA

 • Celní úmluvy vztahující se k úmluvě
 • Pravidla úmluvy a vyplňování karnetu ATA
 • Praktické příklady využití karnetu ATA

Ostatní využití režimu tranzit

 • Poštovní styk
 • Letecká přeprava
 • Tiskopis 602
 • Tranzit na železnici
 • Tranzit pro potrubí a vedení

Celní původ, Sazebník a TARIC (11. 6. 2024)

Uspořádání preferenčního systém EU a jeho právní úprava, zapojené země

 • Seznámení a úvod do problematiky,
 • Legislativní rámec upravujícího preferenční systém EU,
 • Zapojení třetích zemí a specifických uskupení zemí do preferenčního systému EU
 • ZVO a systém GSP

Původ zboží preferenční a nepreferenční

 • Nepreferenční a preferenční původ zboží a jeho využitím v praxi při obchodně-politických opatřeních
 • Určení preferenčního původu zboží včetně příkladů a základních pojmů
 • Seznámení se základními principy a postupy při určování preferenčního původu zboží, jeho vlastní stanovení včetně praktických příkladů
 • Kumulace při určování původu zboží včetně příkladů
 • Přímá doprava zboží
 • Preferenční důkazy původu – praktické použití

Celní sazebník

 • Harmonizovaný systém (HS)
 • Kombinovaná nomenklatura (KN)
 • Postup při sazebním zařazení zboží
 • Všeobecná interpretační pravidla (VIP)
 • Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží (SSZ)
 • Závazné informace o sazebním zařazení zboží (ZISZ)
 • Důležité zdroje informací v oblasti sazebního zařazení zboží
 • Příklady na aplikaci VIP

TARIC EU

 • Úvod do problematiky TARIC: co je TARIC, co je TARIC CZ, právní závaznost, účel použití a využití

TARIC kódy, přídavné kódy, práce s TARICem

 • TARIC kódy
 • Přídavné kódy
 • TARIC/TARIC CZ - netarifní opatření (zákazy a omezení)
 • TARIC/TARIC CZ - tarifní opatření (celní sazby, tarifní kvóty, suspenze, antidumpingová a vyrovnávací cla, dodatečná cla...)
 • Popis aplikací TARIC a TARIC CZ a ukázka jejich využití
 • Náhled aplikace TARIC CZ

Registrace

V případě, že neobjednáváte celý třídenní kurz, uveďte prosím do zprávy o jaké tematické okruhy máte zájem.

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.