Celní řízení v obchodní praxi

Termíny

15. října 2024, úterý (1. den - Celní předpisy)

17. října 2024, čtvrtek (2. den - Celní režimy)

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 16:00 (pro 1. a 2. den kurzu)


Cena

4 990 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Webinářem Vás provede

Mgr. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.

V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu. Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Z webináře bude pořízen audiovizuální záznam, který bude k dispozici všem účastníkům.

Program webináře Celní předpisy (15. října 2024)

Základní pojmosloví – úvod do práva EU a ČR

 • Základní předpisy EU a jejich využití
 • Základní předpisy ČR a jejich využití
 • Celní status a jeho prokazování
 • Celní dohled
 • Celní hodnota, původ zboží, sazební zařazování
 • Vstup zboží na území EU
 • Předložení zboží celnímu řízení
 • Celní prostor a schválené místo celními orgány
 • Dočasný sklad

Volný pohyb zboží po celním území a jeho omezení

 • Pojem
 • Celní území EU
 • Výjimky z celního území EU
 • Daňové území versus celní území
 • Praktické příklady omezení včetně intrakomunitárního obchodu

Vznik, zánik a zajištění celního dluhu

 • Vznik celního dluhu v souvislosti s celním řízením
 • Vznik celního dluhu porušením celních předpisů a jeho následky
 • Příklady vzniku celního dluhu
 • Příklady zániku celního dluhu
 • Zajištění celního dluhu

Průběh celního řízení se zaměřením na práva a povinnosti dovozce (deklaranta)

 • Zásady celního řízení
 • Podání celního prohlášení
 • Podmínky pro přijetí celního prohlášení celním úřadem
 • Přiložené doklady, dokumenty, certifikáty, povolení
 • Předložení zboží
 • Kontroly prováděné celním úřadem, práva a povinnosti dovozce, dopravce, deklaranta, vlastníka zboží
 • Propuštění zboží versus nepropuštění zboží do celního režimu
 • Právo na slyšení a jeho využití
 • Možnosti naložení se zbožím v případě nepropuštění do celního režimu

Deklarant a zastupování v celním řízení a jeho důsledky na průběh celního řízení a vznik celního dluhu

 • Význam pojmu deklarant a jeho postavení v celním řízení
 • Přímé zastoupení
 • Nepřímé zastoupení
 • Přímé a nepřímé zastoupení versus kontrola po propuštění praktické příklady

AEO – Oprávněný hospodářský subjekt

 • Žádost o certifikaci
 • Druhy certifikace a průběh řízení
 • Význam certifikace

Celní přestupky

 • Skutkové podstaty celních přestupků
 • Zajištění zboží, sankce a opatření prováděná celními orgány
 • Praktické příklady přestupků a jejich řešení – řízení o přestupcích


Program webináře Celní režimy (17. října 2024)

Celní režimy a naložení se zbožím

 • Celní režim versus naložení se zbožím celními orgány
 • Zvláštní celní režimy pojem
 • Možné kombinace celních režimů

Zjednodušené postupy

 • Běžný postup versus zjednodušený postup
 • Schválené místo
 • Dočasný sklad pro opakované uložení zboží
 • Zápis do záznamů deklaranta
 • Centralizace celního řízení
 • Centralizace celního řízení na úrovni EU – jednotné povolení

Volný oběh

 • Využití celního režimu volný oběh, místní příslušnost k řízení
 • Volný oběh ve verzi 4200 a jeho využití
 • Osvobození od cla u volného oběhu (zásilky nízké hodnoty, dary, poštovní zásilky)

Vývoz

 • Využití celního režimu vývoz, místní příslušnost k řízení
 • Alternativní možnosti celního režimu vývoz
 • Prokázání vývozu alternativní důkazy
 • Vývozce a jeho povinnosti
 • Důsledky neprokázání vývozu

Celní režim uskladňování v celním skladu

 • Smysl celního režimu uskladňování v celním skladu
 • Povolovací řízení
 • Prostranství celního skladu
 • Veřejný celní sklad
 • Soukromý celní sklad
 • Praktické příklady uskladňování zboží

Celní režim dočasného použití

 • Smysl celního režimu dočasného použití
 • Povolovací řízení
 • Dočasné použití s částečným a úplným osvobozením od cla
 • Praktické příklady režimu dočasného použití

Celní režim konečné užití

 • Smysl celního režimu konečného užití
 • Povolovací řízení
 • Praktické příklady režimu konečného užití

Celní režim aktivní zušlechťovací styk

 • Smysl celního režimu aktivní zušlechťovací styk
 • Povolovací řízení
 • Výtěžnost AZS
 • Možnosti vyměření cla na základě vstupních komponentů
 • Praktické příklady AZS

Celní režim pasivní zušlechťovací styk

 • Smysl celního režimu pasivní zušlechťovací styk
 • Povolovací řízení
 • Prostá výměna
 • Praktické příklady PZS

Celní režim svobodné pásmo

 • Smysl celního režimu svobodné pásmo
 • Povolovací řízení, včetně prohlášení území
 • Daňové odlišnosti u SP
 • Praktické příklady na specifické případy, které nemají nic společného s SP, tedy Duty Tax Free, vracení DPH na letištích

Registrace na webinář

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.