Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (tento předpis dále jen "občanský zákoník") podpůrně upravují obsah smluvních vztahů, které společnost addconsulting cee s.r.o., IČ 056 88 485, sídlem Pobřežní 249/46, Praha 8 - Karlín, 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268983 (společnost addconsulting cee s.r.o. dále jen jako "Společnost") uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti se třetími osobami - zákazníky (tyto osoby dále jen jako "Zákazníci", tyto smluvní vztahy dále jen jako "Smlouvy").
 2. Ustanovení těchto OP tvoří nedílnou součást každé Smlouvy.
II. Uzavření Smlouvy a její základní obsah

 1. Veškerá prezentace služeb Společnosti, zejm. prezentace umístěná na Webu (služby nabízené Společností dále jen jako "plnění") je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít Smlouvu ohledně daného plnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Objednávka plnění musí být písemná, objednávat plnění je možno zejména následujícími způsoby (společnost doporučuje provádět objednávky prostřednictvím Webu):
  1. prostřednictvím Webu,
  2. prostřednictvím elektronické pošty doručené na adresu info@addconsulting.cz,
  3. telefonicky.
 3. Před závazným potvrzením objednávky učiněné prostřednictvím Webu má Zákazník právo zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
 4. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky Společností a potvrzením této skutečnosti Zákazníkovi. Uzavření Smlouvy Společnost neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním emailem na Zákazníkem zadaný email.
 5. Při platbě ceny plnění je Zákazník povinen uvádět variabilní symbol uvedený na daňovém dokladu (faktuře) Společnosti.
 6. Není-li dále v těchto OP uvedeno či ve Smlouvě sjednáno jinak, je cena za plnění splatná ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury) Společnosti.
 7. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením ceny plnění:
  1. vzniká Zákazníkovi povinnost uhradit Společnosti úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
  2. Společnost není povinna poskytnout plnění či jeho část.
 8. Do doby poskytnutí plnění Zákazníkovi je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit. V takovém případě Společnost vrátí Zákazníkovi celou uhrazenou cenu plnění bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla platba přijata, případně na žádost Zákazníka na jiný účet jím určený.
 9. Eventuálně poskytnuté slevy se nesčítají, není-li výslovně uveden opak. Slevu není možné uplatnit na plnění, které je zařazeno do akční nabídky, není-li výslovně uveden opak.

III. Smlouva o účasti na vzdělávací akci

 1. Ustanovení tohoto čl. OP se aplikují pouze na Smlouvy, na jejichž základě Společnost poskytuje Zákazníkovi službu - umožňuje mu účast na vzdělávací akci. Společnost nabízí zejména tyto formáty vzdělávacích akcí:
  1. seminář - jednodenní či vícedenní prezenční vzdělávací program,
  2. webinář - živě vysílaný seminář přes internet, který účastník sleduje na svém počítači,
  3. elektronický seminář (e-seminář") - distanční seminář, v rámci kterého jsou Zákazníkovi emailem poskytovány v pravidelných časových intervalech (zpravidla s odstupem jednoho týdne) písemné podklady týkající se jednotlivých výukových lekcí,
  4. konference - jednodenní či vícedenní vzdělávací, informační a diskusní akce,
  5. distanční dlouhodobý vzdělávací kurz - zpravidla několika týdenní až několika měsíční vzdělávací kurz zahrnují kombinaci různých forem vzdělávání, z nichž většina je distanční,
  6. výše zmíněné dále jen jako "vzdělávací akce".
 2. Objednávka musí dostatečně určitě vymezit vzdělávací akci, na níž je objednávána účast.
 3. Společnost je oprávněna požadovat úhradu ceny předem - využije-li tohoto práva, vystaví daňový doklad (fakturu) bezodkladně po uzavření Smlouvy.
 4. Zákazník může od Smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení Společnosti. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy ve lhůtě:
  1. více než sedmi (7) kalendářních dnů před plánovaným datem vzdělávací akce, resp. jeho zahájení, náleží Společnosti odstupné ve výši 50% ceny objednaného plnění,
  2. méně než sedmi (7) kalendářních dnů před plánovaným datem vzdělávací akce, resp. jeho zahájení, náleží Společnosti odstupné ve výši 100% ceny objednaného plnění, Zákazník je ale oprávněn určit za sebe náhradníka, který bude plnění čerpat namísto něj.
  3. Odstupné je vždy vypočteno z ceny bez zohlednění jakýchkoliv slev (dojde-li k odstoupení Zákazníka od Smlouvy, nárok na eventuálně poskytnutou slevu od počátku zaniká).
 5. Společnost si vyhrazuje právo:
  1. pořádání vzdělávací akce kdykoliv zrušit. V takovém případě Společnost bezodkladně vrátí celou uhrazenou cenu Zákazníkovi,
  2. specifikace a parametry vzdělávací akce kdykoliv změnit. Eventuální změny budou Zákazníkovi sděleny prostřednictvím Webu, případně prostřednictvím dalších informačních kanálů (zejm. emailem),
  3. omezit či zcela vyloučit z účasti na vzdělávací akci Zákazníka, který se bude chovat nevhodným způsobem (např. zneužívání chatovacích oken v průběhu webináře k jiným účelům než kladení dotazů lektorovi atp.).
 6. Zákazník je povinen uplatnit jakékoliv vady nejdéle ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní ode dne konání vzdělávací akce, jinak jeho práva z těchto vad zanikají. Reklamace vad musí obsahovat popis vytýkaných vad. V případě vad, za které odpovídá Společnost a které Zákazník řádně a včas uplatní, vzniká Zákazníkovi nárok na přiměřenou slevu z ceny plnění.
 7. Společnost si vyhrazuje právo pořizovat na vzdělávacích akcích fotografie, na kterých mohou být zachyceni Zákazníci, pro své prezentační, propagační a marketingové účely. V případě, že Zákazník s eventuálním pořizováním fotografií nesouhlasí, obrátí se v místě konání vzdělávací akce na zástupce Společnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Otázky výslovně neupravené těmito OP a/nebo Smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
 2. Zpracování osobních údajů Společností probíhá v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy, plnění zákonných povinností Společnosti, ochranu oprávněných zájmů Společnosti a pro využití k marketingovým účelům Společnosti. Podrobnosti o zpracování osobních údajů Společností, o jejich ochraně a o právech zákazníků vyplývajících z poskytnutí jejich osobních údajů ke zpracování Společnosti jsou v podrobnostech popsány v Zásadách zpracování osobních údajů.
 3. V případě rozporu Smlouvy a těchto OP má přednost ustanovení obsažené ve Smlouvě.
 4. V případě rozporu "obecného ustanovení" těchto OP se "zvláštním ustanovení" těchto OP má přednost ustanovení obsažené ve "zvláštních ustanoveních".
 5. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 7. 2017. Jsou k dispozici v sídle a provozovnách Společnosti nebo elektronicky na www.addconsulting.cz.