Změny v personální a mzdové problematice od roku 2023

Cílem webináře je seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se změnami v Zákoníku práce 2023, a dalšími důležitými novinkami nezbytnými pro práci personalistů a mzdových účetních.

Datum konání

Webinář se již konal 5. ledna 2023

Délka webináře

začátek 9:00, předpokládaný konec 14:00

Webinářem Vás provede

Zdeněk Křížek, specialista na personální a mzdovou problematiku


Komu se hodí

Webinář je určen zejména pracovníkům mzdové účtárny, personalistům, vedoucím zaměstnancům a účetním firmám.

Připojení na webinář

Vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením webináře na svou emailovou adresu. Stačí pak kliknout na odkaz v emailu a připojíte se do on-line školicí místnosti. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač se zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofon. Připojit se můžete také z mobilního telefonu nebo tabletu.


V průběhu webináře můžete pokládat své dotazy přímo prostřednictvím mikrofonu nebo formou chatu.  Otázky můžete posílat také s předstihem na emailovou adresu info@addconsulting.cz.

Cena

2 890 Kč bez DPH

V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu.

Program webináře

1. Změny v Zákoníku práce 2023

Výše minimální nebo zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů. Postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy. Předsmluvní povinnosti, uzavírání pracovněprávních vztahů. Další důležité informace ke změnám v oblasti Zákoníku práce podle aktuálního vývoje legislativy (změny v překážkách v práci na straně zaměstnance u otcovské péče, Implementace norem EU - zpřísnění podmínek při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) s výhledem na 2023. Další důležité změny v důsledku nových směrnic EU. Práce mimo pracoviště zaměstnavatele - zásadní změny. Naplnění směrnice evropského parlamentu o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (pečovatelské volno, otcovské volno, atd.)... bude-li schváleno...

2. Změny v Zákoně o zaměstnanosti

Úřad práce a zaměstnavatel. Přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů za rok 2022. Povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance. Povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců. Program Kurzarbeit (princip podpory zaměstnavatelům při částečné práci). Změny v Zákoně o státní sociální podpoře a jeho dopady do Zákona o zaměstnanosti.

3. Osoby samostatně výdělečně činné od roku 2023

Nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2023 - hlavní a vedlejší činnost. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ. Osoba samostatně výdělečně činná a platby záloh na zdravotní pojištění. Zásadní změny při platbách paušální daně u OSVČ pro rok 2023.

4. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů

Nové redukční hranice pro výpočet náhrady. Zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady. Nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN - určení fiktivního počtu hodin. Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i Správ sociálního zabezpečení. Ukázky výpočtu náhrad mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti.


5. Novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2023

Nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu. Změny u poskytování otcovské. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění - rekapitulace uplatňování nároku na jednotlivé dávky, ohlašovací povinnost zaměstnance oznamovat zaměstnavateli případné překážky v práci. Kdy je vyloučen nárok na nemocenské. Součinnost zaměstnavatelů s místně příslušnými OSSZ.

6. Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2023

Sociální zabezpečení:

Zásadní změna - Zákon 216/2022 o snížení pojistného u plátců pojistného (zaměstnavatelů) při zaměstnávání zaměstnanců na kratší úvazek, osoby nad 55 let, a další skupiny zaměstnanců o 5% ze základní procentní sazby zaměstnavatele s účinností od 1.2.2023. Podrobný výklad. Nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění. Sazby pojistného - přehled od 1.1. a 1.2.2023. Sankce na pojistném - pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného.

Zdravotní pojištění:

Osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného. Princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet do MVZ - parametrické změny. Osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2023. Placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců - dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu. Výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění. Tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU.

7. Srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2023

Nový výpočet srážek od roku 2023 - nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin a rekapitulace vývoje výpočtu za uplynulý rok 2022.

Povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům - soudy, správní orgány a exekutoři. Příjmy, ze kterých se musí srážky provádět. Co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti - důležité informace s odkazem na Zákon o exekutorech. Pořadí prováděných srážek. Insolvence. Vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby. Roční zúčtování ve vazbě na exekuce - výsledek přeplatek na dani, doplatek na daňových bonusech. Příklady nových výpočtů srážek od roku 2023.

8. Daň z příjmu - závislá činnost a rok 2023

Závislá činnost § 6 ZDP. Daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně - srážková. Slevy a daňová zvýhodnění od roku 2023. Kdo může podepsat Prohlášení poplatníka - tiskopis vzor č. 26. Daňová uznatelnost poskytovaných darů na pomoc Ukrajině v rámci ročního zúčtování daně za rok 2022. Prokazování hodnoty a účely darů - Pokyn GFŘ D-22. Zvláštní dary, které jsou nově osvobozeny od daně.

9. Důchodová problematika v roce 2023

Výpočet důchodu na rok 2023. Předčasný starobní důchod. Před důchod. Náhradní doby započitatelné pro výpočet nároku na důchod. Podávání žádostí o důchod. Důchody invalidní, vdovské a vdovecké, sirotčí - nároky na tyto druhy důchodu.

10. Další případné novinky podle vývoje legislativy ke dni uskutečnění webináře

a) Náhrady cestovních výdajů - nové výše stravného tuzemského, zahraničního, dopady na poskytování případného stravenkového paušálu. Průměrné ceny pohonných hmot od roku 2023. Pojem referentské motorové vozidlo. Používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem i pro soukromé účely a dopady do výše vyměřovacího základu.

b) Zpřísnění podmínek pro zaměstnávání občanů Ukrajiny - uprchlíků. Praktické zkušenosti. Prodloužení zákona lex-Ukrajina až do 31.3.2024.

11. Závěr a diskuse

Na této akci účastníci obdrží velmi podrobné pracovní materiály, obsahující celou řadu různých příkladů a doporučených postupů.

Registrace

Způsob platby - převodem. Po objednání vystavíme a emailem odešleme zálohovou fakturu. Každému účastníkovi budou zaslány detailní informace emailem.